FOKREGLEMENT LEONBERGER

 

Fokconvenant van de L.H.C.N.

Ontworpen door het bestuur in de vergaderingen te Borkel en Schaft op 30 december 1978, Wassenaar op 2 maart 1979,Amsterdam op 15 maart 1979 en Wassenaar op 28 maart 1979. Geamendeerd en vervolgens goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 20 mei 1979 te Made. Aangevuld en gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering op 20 april 1980 te Vianen, 4 juni 1985 te Utrecht, 22 mei 1986 te Utrecht, 19 mei 1988 te Bunnik, 24 mei 1989 te Maarsbergen, 23 mei 1991 te Bunnik, 25 juni 1998 te Nieuwegein, 7 november 2000 te Nieuwegein, 16 mei 2003 te Maarsbergen, 26 mei 2005 te Maarsbergen, in laatstgenoemde vergadering werd onder meer de benaming "FOKREGLEMENT" gewijzigd in "FOKCONVENANT", 14 juni 2006 te Maarsbergen, 16 september 2006 te Hoenderloo, 21 juni 2008 te Zaltbommel en laatstelijk gewijzigd op 6 juni 2009 te Woudenberg. 

ARTIKEL 1


Voor zover in dit convenant sprake is van eigenaar, fokker enz. kan hiervoor ook gelezen worden eigenaresse, fokster enz. Voor zover in dit convenant sprake is van "bestuur" wordt daarmee bedoeld het bestuur van de LHCN en met "Raad van Beheer" is bedoeld de "Raad van Beheer op Kynologisch Gebied" te Amsterdam.
Voor zover in dit Convenant niet anders is vastgesteld gelden: 

- de bepalingen van het Internationale Fokreglement, zoals dit is vastgesteld door de FCI vergadering op 11 en 12 juni 1979 te Bern; en 
- de bepalingen omtrent het fokken van honden zoals opgenomen in het Basis Reglement Stambomen van het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer.

ARTIKEL 2

In Nederland woonachtige honden worden uitsluitend toegelaten tot de fokkerij wanneer zij voldoen aan de "Standaard van de Leonbergse Hond" en voorts ten minste aan de volgende eisen:

 

Dat voor de hond van de afd. G.G.W. van de Raad van Beheer een certificaat met de kwalificatie HD A of HD B is ontvangen.
Wanneer van de afd. G.G.W. van de Raad van Beheer voor de hond een certificaat met de kwalificatie HD C is ontvangen geldt het volgende:
- met een HD C hond mag, uitsluitend in combinatie met een HD A hond, één nest worden gefokt.
- een eventueel tweede nest van een HD C hond mag slechts worden gefokt onder de volgende voorwaarden:

De hond dient tevoren nogmaals geröntgend te worden, waarbij de uitkomst van de HD beoordeling minimaal HD C moet zijn;

Van ten minste 3/4 van de nakomelingen uit de eerste worp moeten de officiële HD uitslagen al bekend zijn en van dat totaal aan nakomelingen moet ten minste 3/4 als HD A en/of HD B beoordeeld zijn. (Wanneer, na toepassing van deze formule, de uitkomst geen heel getal vormt, zal dat getal worden afgerond. Eindigt de uitkomst op een 1/2 of minder, dan dient het getal naar beneden te worden afgerond);

De bepaling "uitsluitend in combinatie met een HD A hond" is opnieuw van toepassing.

Dat de hond een volledig schaar- of tanggebit bezit, dan wel dat de eigenaar met een gebitskaart kan aantonen dat het gebit te eniger tijd volledig is geweest. Het ontbreken van de M3 is toegestaan.

Dat, blijkens een attest van een erkende ECVO specialist, de hond niet lijdt aan de oogafwijkingen cataract, ectropion of entropion, noch hieraan is geopereerd.

Dat de hond niet monorchide of kryptorchide is, noch door een operatie hiervoor is gecorrigeerd.

Dat de hond een speciaal op fokselectie gerichte exterieurkeuring met goed gevolg heeft doorlopen. (hiervoor dient de methode zoals ook gehanteerd door de ZTP)*. Deelname is mogelijk voor honden vanaf 18 maanden.

Dat de hond een door de algemene ledenvergadering aan te wijzen gedragstest met goed gevolg heeft afgelegd. Deelname is mogelijk voor honden vanaf 18 maanden.

Een teef mag alleen gedekt worden als zij in goede conditie verkeert.

 

ARTIKEL 3

 

De 4 bewijsstukken (2A, 2C, 2E en 2F) welke nodig zijn om de hond voor de fokkerij te kunnen inzetten worden (in kopie) toegezonden aan de hiervoor door het bestuur aangewezen persoon of commissie. Voor zover van toepassing dient op dat moment de geldigheidsduur van de documenten nog niet verstreken te zijn. Na ontvangst van de documenten zendt de hiervoor benoemde persoon (of commissie) aan de eigenaar van de hond het certificaat dat de hond voldoet aan alle door de Raad van Beheer én de door de Rasvereniging gestelde eisen voor inzet in de fokkerij; dit document heeft dan ook het predikaat "geslaagd voor de fokselectiekeuring". Ten tijde van de inzet voor de fokkerij dient de hond in het bezit van dit certificaat te zijn.

Eigenaren van een teef met fokselectiekeuring, die voor een dekking gebruik willen maken van een in het buitenland wonende reu dienen van die hond (kopieën van) de volgende bescheiden te overleggen: 
- een Europees certificaat met de kwalificatie A1, A2, B1, B2 of C1 van een F.C.I. erkende instantie in dat land. (Wat betreft de kwalificatie C1 zijn daarbij van kracht de relevante bepalingen van artikel 2, lid A). (Zolang in het land waar de eigenaar van de hond woont geen officiële HD-keuring bestaat, zal het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon of commissie beoordelen of de HD-keuring die de hond heeft ondergaan als gelijkwaardig aan het Europees F.C.I. Certificaat kan worden aangemerkt).
- een certificaat dat de hond met goed gevolg de in dat land van kracht zijnde fokselectiekeuring (gedragstest én exterieurkeuring) heeft doorlopen.

De vereniging houdt een openbare lijst bij van alle aan haar bekende Nederlandse reuen en teven die voldoen aan artikel 3A. Op die lijst zullen, voor zover van toepassing, ook vermeld worden de termijnen waarvoor de goedkeuring geldt.

Aan de M.A.G. test alsmede aan de fokselectie-exterieurkeuring kan ook worden deelgenomen door honden waarvan de eigenaar niet de bedoeling heeft om deze voor de fokkerij in te zetten.

 

ARTIKEL 4

 

De in Nederland wonende teef mag op de datum van de dekking niet jonger zijn dan 24 maanden en een teef die haar eerste nest zal krijgen, mag niet gedekt worden na de dag waarop zij 60 maanden oud is geworden.

De in Nederland wonende reu moet bij dekking tenminste 20 maanden oud zijn.

De in Nederland wonende teef mag niet meer dan 4 nesten krijgen en mag bij de dekking van haar laatste nest ten hoogste 96 maanden oud zijn.

De in Nederland wonende reu mag in Nederland niet meer dan 6 nesten verwekken.

 

ARTIKEL 5

 

De in Nederland wonende teef mag slechts 1 nest per 12 maanden voortbrengen met dien verstande, dat de periode tussen de laatste dekdatum en de daaropvolgende dekdatum tenminste 12 maanden moet bedragen.

De minimum leeftijd, waarop een pup mag worden afgegeven bedraagt 8 weken. Voor de aflevering dient de pup een complete enting te ontvangen, waartoe gerekend dient te worden de entingen tegen hondenziekte en Parvo. 
Voor de aflevering dient de pup tweemaal ontwormd te zijn. 
De fokker dient desgevraagd een gezondheidsverklaring van alle pups afgegeven door een dierenarts te kunnen tonen. Het betreffende gezondheidsonderzoek dient pas te gebeuren als de pups tenminste 6 weken oud zijn.

 

ARTIKEL 6 

De eigenaar van de teef zorgt ervoor dat zowel de dekking als de geboorte uiterlijk 14 dagen na de desbetreffende datum bij de Pupinformatie van de vereniging bekend zijn. De fokker dient hierbij gebruik te maken van het dekaangifteformulier resp. het geboorteaangifteformulier van de L.H.C.N. 

ARTIKEL 7 

De fokkers dragen per gechipte pup Euro 7,- af. Dit geldt zowel voor de Nederlandse reu- als de teefeigenaar. De fokker die voldoet aan het fokconvenant kan gebruik maken van de clubfaciliteiten zoals pupinformatie. Indien de fokker en/of Nederlandse dekreueigenaar niet voldoet aan zijn verplichting tegenover de vereniging in de vorm van het betalen van de pupafdracht, zal de naam van de fokker en/of Nederlandse dekreu-eigenaar 4 weken na de herinnering verwijderd worden van de fokkerslijst en/of dekreuenlijst. Na betaling kan hij of zij er weer opgezet worden.

ARTIKEL 8 

Tussen een fokker en elke koper van zijn pups wordt het afsluiten van een contract aanbevolen. Een model-koopcontract van de L.H.C.N. kan hierbij als voorbeeld dienen. 

ARTIKEL 9

 

Wanneer een fokker een of meer van de onder de artikelen 1 tot en met 6 genoemde bepalingen overtreedt wordt het betreffende nest niet in de rubriek "dek- en geboorteberichten" in het cluborgaan vermeld. De met pupinformatie belaste persoon/personen zal/zullen het desbetreffende nest niet doorgeven aan belangstellenden. Verder is het bestuur gerechtigd om, na een eenmalige overtreding de naam van de desbetreffende fokker/kennel gedurende 1 jaar niet te laten vermelden op de clubfokkerslijst in het cluborgaan en op de website van de club. Bij herhaling van (een) overtreding(en) is het bestuur gerechtigd om de naam van de betreffende fokker/kennel voor 3 of meer jaren van de clubfokkerslijst in het cluborgaan en van de website van de club te laten verwijderen. In beide gevallen zal hiervan melding worden gemaakt in het cluborgaan.

 

Voor ieder reglementair gefokt nest, waarbij beide ouderdieren aan de fokbepalingen van dit Fokconvenant voldoen, kan desgewenst een verenigingscertificaat door het bestuur worden afgegeven.

 

Het bestuur kan de fokker op diens verzoek en in zwaarwegende omstandigheden, zonodig gehoord hebbend een of meer door het bestuur aan te wijzen personen en/of commissies, dispensatie verlenen voor een van de onder artikel 2 genoemde bepalingen, voor zover dit de gezondheid van een der fokdieren dan wel hun nakomelingen niet in het geding kan brengen. Inwilliging van een dergelijk verzoek behoeft tweederde meerderheid binnen het bestuur.

De fokker blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem gekozen combinatie van ouderdieren, als ook voor de nakomelingen daarvan.

 

ARTIKEL 10

Een lid van de L.H.C.N. die fokinlichtingen wenst over afzonderlijke reuen en teven kan de lijst genoemd in artikel 3, lid C raadplegen, alsmede het Stamboek. Indien een lid informatie wil hebben over bepaalde fokcombinaties kan hierover contact worden opgenomen met een daartoe door het bestuur aangewezen commissie. Het bestuur draagt zorg voor publicatie van het adres van het commissiesecretariaat in het cluborgaan van de L.H.C.N.

* Maart 2006: De "ZTP methode" zal worden ingevoerd zodra de voorbereidingen zijn afgerond. Tot zolang zal bij de exterieurkeuring worden gekeurd met de methode en de formulieren zoals deze de afgelopen jaren zijn gebruikt.